Zákazník:
 
Košík
prázdný
 

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti GEO Hrubý spol. s r.o. pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodování

 1.  Úvodní ustanovení

  1. Účelem těchto Všeobecných obchodních podmínek (dále jen „podmínky“) je blíže upravit práva a povinnosti plynoucí z kupních smluv uzavřených mezi obchodní společností GEO Hrubý spol. s r.o. se sídlem Plzeň, Doudlevecká 26, IČ 25227751, zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10235, jako prodávajícím (dále jen „prodávající“) a zákazníkem této společnosti jako kupujícím  (dále jen „kupující“).

  2. Prodávající prodává na území České republiky přístroje pro stavební a geodetické práce a související prodejní sortiment.

  3. Kupující provedením objednávky koupě zboží od prodávajícího bere na vědomí a vyjadřuje svůj souhlas s tím, že práva a povinnosti účastníků z kupní smlouvy se řídí těmito podmínkami. Práva a povinnosti účastníků se řídí těmito podmínkami, a to není-li písemně výslovně ujednáno jinak.

  4. Práva a povinnosti smluvních stran neupravené v těchto podmínkách se řídí občanským zákoníkem. Pokud však je kupující podnikatelem, pak se práva a povinnosti smluvních stran neupravené v těchto podmínkách řídí obchodním zákoníkem.

 2. Obecná ustanovení

  1. Rozsah předmětu kupní  smlouvy se řídí objednávkou kupujícího. Není-li výslovně dohodnuto jinak, je třeba objednávku provést prostřednictvím systému internetového obchodu na adrese http://obchod.geo.cz

  2. Prodávající má právo kdykoliv objednávku kupujícího odmítnout a zboží nedodat. V takovém případě nepřísluší kupujícímu  vůči prodávajícímu žádné nároky.

 3. Cena a její tvorba

  1. Kupní cena je stanovena ceníkem prodávajícího platným v den učinění objednávky kupujícího.

  2. Není-li výslovně stanoveno jinak, jsou ceny v ceníku prodávajícího uvedeny bez DPH a bez nákladů na  dopravu zboží ke kupujícímu.

  3. Kupní cenu stanovenou v ceníku prodávajícího lze změnit pouze na základě vzájemné dohody obou účastníků.

  4. Poskytuje-li prodávající při prodeji zboží slevy nebo provádí-li prodávající prodejní akce zboží, platí zde uvedené kupní ceny do vyprodání zásob nebo po dobu stanovenou prodávajícím.

 4. Platební podmínky

  1. Prodávající je oprávněn stanovit platební podmínky v rámci potvrzení objednávky. Pokud prodávající platební podmínky v potvrzení objednávky výslovně nevymezí jinak,  platí níže uvedené platební podmínky.

  2. Kupující je povinen uhradit kupní cenu při převzetí zboží (není-li dohodnuto jinak).

  3. Jestliže kupující neuhradí kupní ceny při předání zboží (není-li dohodnuto jinak), je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

  4. Jestliže se kupující dostane do prodlení s úhradou jakéhokoliv svého splatného závazku, a to i v závazku z potvrzení objednávky, je povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Toto ujednání není dotčeno případným odstoupením od smlouvy provedeným  prodávajícím.

  5. Kupující  může provést vzájemné započtení pohledávek pouze na základě písemné dohody s prodávajícím. Uplatnění zadržovacího práva kupujícím  je vyloučeno.

  6. Jestliže je kupující  v úpadku, nebo je vůči němu zahájeno insolvenční řízení a nebo jestliže bylo insolvenčním soudem vydáno rozhodnutí o způsobu řešení úpadku,  je prodávající  oprávněn od této smlouvy odstoupit.

 5. Výhrada vlastnictví

  1. Veškeré zboží je až do úplného zaplacení kupní ceny včetně DPH ve vlastnictví prodávajícího.

  2. Jestliže se kupující dostane do prodlení s úhradou kupní ceny, či její části, je prodávající oprávněn ke zpětnému převzetí a odvozu zboží. Za tímto účelem kupující uděluje prodávajícímu právo vstupu na místo, kde se zboží nachází, a to i s oprávněním překonat případné překážky. Náklady za zpětné převzetí a odvoz zboží nese kupující.  Náklady se stanovují dle platného ceníku prodávajícího, event. dle výše cen v místě a čase obvyklých.

  3. Do okamžiku úplného zaplacení  kupní ceny platí pro kupujícího  zákaz zcizení, zástavy nebo převodu zboží. 

 6. Dodací lhůty

  1. Prodávající se zavazuje dodat zboží kupujícímu v přiměřené lhůtě. Lhůta pro dodání zboží začíná běžet až splněním povinností kupujícího, kterým je podmíněno dodání zboží.

  2. Kupující je nejprve povinen písemně vyzvat prodávajícího k dodání zboží v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě.

 7. Jakostní a záruční podmínky

  1. Záruka za dodané zboží se sjednává v trvání 24 měsíců, 12 měsíců, 6 měsíců, 36 měsíců, 60 měsíců, bude specifikováno podle konkrétního zboží. V případě, že kupující je podnikatel, délka záruční doby se řídí Obchodním zákoníkem.

  2. Záruka se nevztahuje na poškození zboží způsobené jeho nesprávným užíváním či jiným neoprávněným jednáním vedoucím k poškození zboží. Za nesprávné užívání se považuje i neúměrné zatěžování zboží či jiné neúměrné namáhání zboží.

  3. Kupující  musí věcnou vadu reklamovat písemně neprodleně poté, co ji sám zjistí nebo se  o ní dozví,  nebo kdy ji měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce zboží.

  4. Vykazuje-li zboží při předání a převzetí zjevnou vadu, má kupující povinnost  tuto vadu vytknout  a odmítnout zboží převzít. Pokud tak neučiní, má se za to, že zboží bylo předáno bez zjevných vad a v souladu s objednávkou.

 8. Podmínky pro dodání zboží 

  1. Kupující  je povinen poskytnout prodávajícímu veškerou součinnost potřebnou k dodání a převzetí zboží. Kupující je zejména povinen v případě potřeby být přítomen v dohodnutý čas v místě dodání zboží.

  2. Jestliže bude dodání a předání zboží zmařeno z důvodu neposkytnutí součinnosti ze strany kupujícího, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s nezdařeným pokusem o dodání a předání zboží. Náklady se stanovují dle platného ceníku prodávajícího, event. dle výše cen v místě a čase obvyklých.

  3. Jestliže bude dodání a předání zboží opakovaně zmařeno z důvodu neposkytnutí součinnosti ze strany kupujícího, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. V takovém případě je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 30 % kupní ceny zboží s DPH.

 9. Specifické podmínky

  1. Kupující je oprávněn požádat před učiněním závazné objednávky o fyzickou prohlídku zboží. Prodávající kupujícímu tuto prohlídku zboží umožní, a to bude-li mít zboží skladem ve svých prodejně k dispozici. Pokud následně dojde k uzavření kupní smlouvy, pak se kupní cena zboží řídí prodejními cenami zboží v obchoděh prodávajícího.

 10. Nároky na náhradu škody

  1. Nároky na náhradu škody se řídí platnou právní úpravou. 

  2. Prodávající se zprostí své povinnosti k náhradě škody, jestliže prokáže, že škodě nemohl zabránit, a to ani s vynaložením veškerého úsilí, které lze na něm požadovat. 

 11. Osobní údaje 

  1. Kupující uděluje prodávajícímu souhlas se zpracováním a uchováním svých osobních údajů,  a to v rozsahu nezbytném pro řádný průběh vzájemných obchodních  případů.

 12. Předání a převzetí zboží 

  1. O předání a převzetí zboží bude vyhotoven písemný protokol, a to nedohodnou-li se účastníci jinak.

  2. Kupující má právo a povinnost zboží převzít, pokud toto nevykazuje vady a je způsobilé k běžnému užívání.

  3. Kupující není oprávněn požadovat dodání a předání zboží mimo běžnou pracovní dobu. 

 13. Odstoupení od smlouvy

  1. Kupující a prodávající jsou oprávněni odstoupit od kupní smlouvy z důvodů uvedených v těchto podmínkách nebo z důvodů uvedených v zákoně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva a povinnosti ze smluvních pokut. 

  2. Zákazník má nárok dle zákona 367/2000 na vrácení peněz za nepoškozené zboží zpět bez udání důvodu a to ve lhůtě 14 dnů od jeho zakoupení.

 14. Ostatní ujednání

  1. Pokud by měla být jednotlivá ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek nebo kupní smlouvy neúčinná nebo neproveditelná nebo by se neúčinnými nebo neproveditelnými stala, pak se to nedotkne platnosti ostatních ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek nebo kupní smlouvy.

 GEO Hrubý spol. s r.o.
Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel
 

 

Podmínky jsou platné od 1.12.2009